H-2370 Dabas, Park u.4

Telefon: +3629/362-269

Telefax: +3629/362-269

E-mail: info@dabaplast.hu

Bemutatkozás

Dabaplast Kft 1992-ben alakult 100%-os magyar családi tulajdonban lévő vállalkozás.

A vállalat székhelye H-2370 Dabas Park u. 4. szám alatt  található, Budapesttől 40-km-re.

Fő tevékenységünk műanyag csomagolóanyagok előállítása a kozmetikai- , és gyógyszeripar számára, ezen belül kozmetikai tégelyek, flakonok, kupakok, üreges testek, és fiolák gyártása.

De ezen kívül vállalunk bármilyen műanyagfeldolgozással kapcsolatos bérgyártást fröccsöntéssel 200gr súlyhatárig, flakon gyártást pedig 1literig.

Több mint 20 éves szakmai tapasztalatunk, folyamatos piaci jelenlétünk, szakembereink naprakész műszaki ismeretei garanciát nyújtanak vevőinknek, hogy igényeiket  a legteljesebb mértékben képesek legyünk kielégíteni.


ADATVÉDELEM

Adatkezelési tájékoztató

A Dabaplast Műanyagfeldolgozó és Kereskedelmi Kft. kiemelt figyelmet fordít az ügyfelei és
partnerei által megadott személyes adatok megfelelő kezelésére. A tudomásunkra jutó valamennyi
személyes adatot bizalmasan, a jogszabályoknak megfelelő módon kezeljük.
Adatkezelési tevékenységeink önkéntes hozzájárulásokon alapulnak. Bizonyos esetekben a megadott
adatok egy részét jogszabályi megkötések alapján kezeljük vagy tároljuk.

Adatkezelő megnevezése, elérhetősége

Név: Dabaplast Kft.
Adószám: 10806429-2-13
Cégjegyzékszám: 13 090662263
Cím: 2370 Dabas Park u. 4.
Telefon: +36 29 362-269
Fax: +36 29 561-050
Email: info@dabaplast.hu
Honlap: www.dabaplast.hu


Adatkezelések Értékesítés


A kezelt adatok köre
Értékesítési rendszerünk személyes adatokat az ajánlati, rendelési, értékesítési folyamatokhoz
szükséges mértékben tárol. A személyes vagy webes ajánlatkérés, vásárlás eredményeképpen az alábbi
adatokat kezeljük: név, cégnév, beosztás, cím, telefonszám, mobilszám, fax, e-mail cím.
Az adatkezelés célja
A megadott adatokat az értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatások érdekében (ajánlat, rendelés,
vásárlás) kezeljük, ezeket a az általános üzleti ügymenethez szükséges ügyintézésre használjuk.
Az adatkezelés jogalapja
A szolgáltatás igénybe vevő önkéntes hozzájárulása, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások ,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi
CVIII. törvény, illetve a számviteli bizonylatokon szereplő adatok esetében a számvitelről szóló
2000. évi C törvény előírásai.
Az adatkezelés időtartama
Az adatokat az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, illetve a jogszabályban előírt időtartamig
kezeljük. Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása a megadott elérhetőségeken kezdeményezhető.

Termék információk

A kezelt adatok köre
A termék információs kérdéssel hozzánk forduló vagy általunk felkeresett partnereink megkeresései
kapcsán a következő személyes adatokat tároljuk: név, cégnév, e-mail cím, telefonszám.
Az adatkezelés célja
Termékeink megismertetése, forgalmazása során a kapcsolattartáshoz és az információ nyújtáshoz
közvetlenül szükséges adatokat rögzítjük. Az adatokat minőségbiztosítási okokból elemezzük.
Az adatkezelés jogalapja
Az információt kérő / igénybe vevő önkéntes hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama
Az adatokat az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, illetve 2 évig őrizzük meg.

Levelezések

A Dabaplast Kft. a hozzá beérkezett e-maileket legfeljebb 10 évig tárolja.


Jelentkezések álláshirdetésre

A hozzánk beérkezett jelentkezéseket a kiválasztási folyamat során, és az azt követő egy évig
tároljuk.


Személyes adatok tárolása, adatkezelés biztonsága

A Dabaplast Kft kiemelten ügyel az adatvédelemre és az adatok biztonságos kezelésére. A személyes
adatokat az Ön előzetes hozzájárulása nélkül harmadik fél részére nem értékesítjük és nem adjuk át,
kivéve, ha ezt jogszabály kötelezően elő nem írja. Jogszabályban előírt kötelező adatszolgáltatás
esetén személyes adat kizárólag a hatóság által megjelölt jogszerű célból és csak a szükséges
körben adható át a hatóság részére.
Az adatokat saját szervereinken tároljuk. Minden olyan, a kockázatokkal arányos intézkedést
megteszünk, amely biztosítja azt, hogy az adatokhoz kizárólag a jogosultak férhessenek hozzá,
továbbá biztosítja az adatok sértetlenségét és megfelelő rendelkezésére állását. Ahogy eddig is –
úgy ezután is: mindent megteszünk a személyes adatok bizalmas kezelése és védelme érdekében.

Jogorvoslat

A Dabaplast Kft megadott elérhetőségein jogában áll tájékoztatást kérni személyes adatainak
kezeléséről, kérheti azok módosítását, zárolását, törlését, valamint joga van az adatkezelési
hozzájárulás visszavonására, ezeken az elérhetőségeken az
adatkezeléssel kapcsolatban egyéb észrevételt tehet.
Ha a személyes adatainak kezelése vagy továbbítása kizárólag a Dabaplast Kft-re vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez vagy a Dabaplast Kft., az adatátvevő
vagy harmadik személy jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, vagy a személyes
adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos
kutatás céljára történik, illetve akkor, ha a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény
lehetővé teszi, joga van tiltakozni az adatkezelőnél.
Az adatvédelemmel kapcsolatban eljuttatott kéréseket, észrevételeket 15 napon belül megvizsgáljuk.
Amennyiben 15 napon belül nem adunk tájékoztatást, vagy a tiltakozás kapcsán hozott döntéssel Ön
nem ért egyet, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül
bírósághoz fordulhat.
Jogsérelem esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36 1 391 1400, www.naih.hu) vagy az illetékes
bírósághoz fordulhat.
Jelen tájékoztatóban nem rögzített adatkezelési kérdések tekintetében az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Adatfeldolgozó

GLS Hungary Kft        Termékek kiszállításával megbízott fuvarozó
2351 Alsónémedi, Európa u. 2.Dabas, 2018.05.24.